RRETH NESH

Ne jemi VetemShqip.al, një media elektronike në internet e cila pasqyron informacionet dhe lajmet e fundit në shqip për të gjithë shqiptarët anë e mbanë botës. Kjo gazetë virtuale është hapur në Prill të 2012 si ide e Bs. në inxhinieri eletronike, Oltion Prifti me qëllimin që të ishte dritarja kryesore e informacionit Shqip!

Synimi i VetemShqip.al është që të informojë në menyrë sa më transparente dhe të paanshme ngjarjet e shumta politike, ekonomike e sportive që ndodhin në çdo cep të tokës dhe të bëhet burimi kryesor i informacionit në Shqipëri.

Posta elektronike vetemshqip_kontakt@hotmail.com